Seminar om De Utrolige Årene (DUÅ)

Carolyn Webster-Strattons programpakke "The Incredible Years" heter De Utrolige Årene i Norge og er en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker i alderen 0 til 12 år; samt et utvalg av forebyggingstiltak for barn i samme aldersgruppe. Programmene er utviklet og forsket frem ved Univesity of Washington, Seattle, USA.

De Utrolige Årene (DUÅ) består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO (AKS). De Utrolige Årenes programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for effekt. Det foreligger også norsk dokumentesjon på sentrale deler av programpakken og ny forskning pågår fortløpende. Helsedirektoratet anbefaler De Utrolige Årene som forebyggingstiltak og som tilnærming ved behandling av barn og unge med atferdsvansker.

Per i dag er program fra DUÅ brukt i helsestasjoner, familesenter, Familiens Hus, PP-tjenester, pedagogiske ressursteam, skoler, SFO (AKS), barnehager, familievern, barneverntjeneste, BUP-klinikker, Bufetat etc.

Bilde av Willy Tore Mørch

Foreleser var professor Willy-Tore Mørch, leder av De Utrolige Årene i Norge. DUÅs kontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Norge, Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.

Her kan du laste ned kopi av lysarkene som ble benyttet på seminaret